معرفی حوزه معاونت مالی و اداریمعرفی حوزه مالی

علي سنجري

تلفن داخلی :150اطلاعیه های حوزه مالی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه مالی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم درخواست كالا از انبارعلي سنجري۱۳۹۵/۰۶/۰۸دانلود

بخشنامه های حوزه مالی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه اداری

زهرا مزاري

تلفن :32564057-056

تلفن داخلی :128اطلاعیه های حوزه اداری


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه اداری

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم ترفيع ساليانه اعضاي هيات علميزهرا مزاري۱۳۹۵/۰۵/۰۲دانلود
برگه ماموريت شهريزهرا مزاري۱۳۹۵/۰۵/۰۲دانلود
مجوز اضافه كاريزهرا مزاري۱۳۹۵/۰۵/۰۲دانلود
فرم درخواست انجام ماموريتزهرا مزاري۱۳۹۵/۰۵/۰۲دانلود
فرم گزارش ماموريت روزانهزهرا مزاري۱۳۹۵/۰۵/۰۲دانلود
فرم درخواست نيروي كارگريزهرا مزاري۱۳۹۵/۰۵/۰۲دانلود
فرم درخواست تعمير دستگاهزهرا مزاري۱۳۹۵/۰۵/۰۲دانلود
برگه مرخصي ساعتيزهرا مزاري۱۳۹۴/۰۹/۰۲دانلود
برگه مرخصي روزانهزهرا مزاري۱۳۹۴/۰۹/۰۲دانلود

بخشنامه های حوزه اداری

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امور شهریه

فاطمه ترغيبي

تلفن داخلی :130اطلاعیه های حوزه امور شهریه


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه امور شهریه

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه امور شهریه

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه صندوق رفاه

محسن جميلي فرد

تلفن داخلی :313اطلاعیه های حوزه صندوق رفاه


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
آخرين مهلت درخواست وام وزارت علوممحسن جميلي فرد۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آخرين مهلت درخواست وام شهريه دانشجوييمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۲۴
مدارك مورد نياز جهت اخذ واممحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶

فرم های حوزه صندوق رفاه

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
نمونه برگ درخواست وام وزارت علوممحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶دانلود
نمونه برگ تعهد وام وزارت علوممحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶دانلود
نمونه برگ مشخصات وام وزارت علوممحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶دانلود
نمونه برگ درخواست وام وزارت داخلي دانشگاهمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶دانلود
نمونه برگ تعهد وام داخلي دانشگاهمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶دانلود

بخشنامه های حوزه صندوق رفاه

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه کارگزینی کارکنان

زهرا مزاري

تلفن :32564057-056

تلفن داخلی :128اطلاعیه های حوزه کارگزینی کارکنان


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه کارگزینی کارکنان

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه کارگزینی کارکنان

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه مناقصه ها و مزایده ها

علي سنجري

تلفن داخلی :150اطلاعیه های حوزه مناقصه ها و مزایده ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه مناقصه ها ومزایده ها

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه مناقصه ها و مزایده ها

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

کارکنان

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی: فاطمه ترغيبي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - حسابداري - قاين

حوزه مربوطه: کارشناس امور شهریه

تلفن داخلی : 130

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:زهرا مزاري

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - ... - ...

حوزه مربوطه: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس : 32564057-056

تلفن داخلی : 128

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:زهرا مزاري

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - ... - ...

حوزه مربوطه: مدیر امور اداری

تلفن تماس : 32564057-056

تلفن داخلی : 128

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:علي سنجري

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - حسابداري - دانشگا آزاد اسلامي واحد قاينات

حوزه مربوطه: کارشناس امور مناقصه

تلفن داخلی : 150

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:علي سنجري

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - حسابداري - دانشگا آزاد اسلامي واحد قاينات

حوزه مربوطه: مدیر امور مالی

تلفن داخلی : 150

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محسن جميلي فرد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - حسابداري - بيرجند

حوزه مربوطه: کارشناس صندوق رفاه

تلفن داخلی : 313

آرشیو اطلاعیه های معاونت مالی و اداری

اطلاعیه های ثبت شده

عنوانحوزه نویسندهتاریخ فایل
آخرين مهلت درخواست وام وزارت علومکارشناس صندوق رفاهمحسن جميلي فرد۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آخرين مهلت درخواست وام شهريه دانشجوييکارشناس صندوق رفاهمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۲۴
مدارك مورد نياز جهت اخذ وامکارشناس صندوق رفاهمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶