معرفی حوزه معاونت مالی و اداریمعرفی حوزه مالی

علي سنجري

تلفن :05632495131

تلفن داخلی :150اطلاعیه های حوزه مالی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه مالی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم درخواست كالا از انبارعلي سنجري۱۳۹۵/۰۶/۰۸دانلود

بخشنامه های حوزه مالی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه اداریاطلاعیه های حوزه اداری


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه اداری

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه اداری

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امور شهریه

غلامحسين ابطهي مقدم

تلفن :05632495137

تلفن داخلی :130اطلاعیه های حوزه امور شهریه


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه امور شهریه

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه امور شهریه

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه صندوق رفاه

محسن جميلي فرد

تلفن :05632495133

تلفن داخلی :232اطلاعیه های حوزه صندوق رفاه


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
آخرين مهلت درخواست وام وزارت علوممحسن جميلي فرد۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آخرين مهلت درخواست وام شهريه دانشجوييمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۲۴
مدارك مورد نياز جهت اخذ واممحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶

فرم های حوزه صندوق رفاه

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
نمونه برگ درخواست وام وزارت علوممحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶دانلود
نمونه برگ تعهد وام وزارت علوممحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶دانلود
نمونه برگ مشخصات وام وزارت علوممحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶دانلود
نمونه برگ درخواست وام وزارت داخلي دانشگاهمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶دانلود
نمونه برگ تعهد وام داخلي دانشگاهمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶دانلود

بخشنامه های حوزه صندوق رفاه

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه کارگزینی کارکناناطلاعیه های حوزه کارگزینی کارکنان


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه کارگزینی کارکنان

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه کارگزینی کارکنان

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه مناقصه ها و مزایده هااطلاعیه های حوزه مناقصه ها و مزایده ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه مناقصه ها ومزایده ها

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه مناقصه ها و مزایده ها

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

کارکنان

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی: فاطمه ترغيبي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - حسابداري - قاين

حوزه مربوطه: حسابدار

تلفن داخلی : 130

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:علي سنجري

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - حسابداري - دانشگا آزاد اسلامي واحد قاينات

حوزه مربوطه: مدیر امور مالی

تلفن تماس : 05632495131

تلفن داخلی : 150

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:عليرضا سروري

آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی - كامپيوتر -

حوزه مربوطه: انباردار و جمعدار اموال

تلفن تماس : 05632495137

تلفن داخلی : 130

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:غلامحسين ابطهي مقدم

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - حسابداري - دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس

حوزه مربوطه: کارشناس امور شهریه

تلفن تماس : 05632495137

تلفن داخلی : 130

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:لیلی شاهدي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - عمران- سازه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

حوزه مربوطه: رئيس امور اداري

تلفن تماس : 05632495132

تلفن داخلی : 128

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محسن جميلي فرد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - حسابداري - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

حوزه مربوطه: کارشناس صندوق رفاه

تلفن تماس : 05632495133

تلفن داخلی : 232

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محمد حسن عبدی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - فیزیک ماده چگال - ukm

حوزه مربوطه: مدیریت معاونت مالی و اداری

تلفن تماس : 05632495140

تلفن داخلی : 171

آرشیو اطلاعیه های معاونت مالی و اداری

اطلاعیه های ثبت شده

عنوانحوزه نویسندهتاریخ فایل
آخرين مهلت درخواست وام وزارت علومکارشناس صندوق رفاهمحسن جميلي فرد۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آخرين مهلت درخواست وام شهريه دانشجوييکارشناس صندوق رفاهمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۲۴
مدارك مورد نياز جهت اخذ وامکارشناس صندوق رفاهمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۶/۱۶