نمایش اطلاعات مقاله ژورنالی 
اطلاعات کامل مقاله ژورنالی
عنوان مقاله:Bitumen Modification Using Carbon Nanotubes
چکیده مقاله-
عنوان مجله علمی:World Applied Sciences Journal
سال چاپ:2012
درجه علمی مجله:ISI
ضریب تأثیر:0
شماره شناسایی مجله(ISNN):1818-4952
شماره سری چاپ(Volume):18
شماره چاپ(Issue):4
شماره صفحات مقاله:594-599
نویسندگان:مهندس ابراهيم ميرزايي-