نمایش اطلاعات مقاله ژورنالی 
اطلاعات کامل مقاله ژورنالی
عنوان مقاله:A NEW LOOK TO INNS AT THE WARM AND DRY CLIMATE FROM SUST AINABLE ARCHITECTURE PERSPECTIVE (CASE STUDY KHORASAN PROVINCE ‚ IRAN)
چکیده مقالهInns are one of the most important centers in the maintenance and improvement of road traffic safety throughout the year in the road network and act important role on the location of equipment pitch, machinery and maintenance factors for the establishment of some factors such as; police, Red Cross, emergency, road weather sites and rescue management center in the road. Thus Inns have significant role in operation management and maintenance of road transport network. Safety of road users is a priority in road maintenance services. Since most existing Inns are in very bad conditions in terms of space - physical quality, functional, general appearance, visual quality, climatic and environmental principles, then this article reviews the current status of Inns in South Khorasan province in Iran and according to the flaws of the present situation presents solutions based on technical, economic, social and environmental situations to comply with sustainable development goals.
عنوان مجله علمی:INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES
سال چاپ:2014
درجه علمی مجله:ISI
ضریب تأثیر:0
شماره شناسایی مجله(ISNN): 2249-1465
شماره سری چاپ(Volume):4
شماره چاپ(Issue):8
شماره صفحات مقاله:4326-4330
نویسندگان:مهندس ابراهيم ميرزايي-