نمایش اطلاعات مقاله ژورنالی 
اطلاعات کامل مقاله ژورنالی
عنوان مقاله:اقتصادي و بررسي منافع حاصل از احداث راههاي جديد ترانزيتي کشور (مطالعه موردي: اجراي پروژه راه سربيشه الي بازارچه مرزي ميل 78 خراسان جنوبي )،
چکیده مقاله-
عنوان مجله علمی:مجله علمی و پژوهشی توسعه دانشگاه فردوسی مشهد گروه اقتصاد
سال چاپ:1388
درجه علمی مجله:علمی-پژوهشی
ضریب تأثیر:0
شماره شناسایی مجله(ISNN):-
شماره سری چاپ(Volume):0
شماره چاپ(Issue):0
شماره صفحات مقاله:-
نویسندگان:مهندس ابراهيم ميرزايي-