نمایش اطلاعات مقاله ژورنالی 
اطلاعات کامل مقاله ژورنالی
عنوان مقاله:Structural, electrical and magnetic characterization of nickel-doped tin oxide lm by a sol-gel method
چکیده مقالهNickel (Ni) doped tin oxide (Sn1????xNixO2 x = 0:00, 0.02, 0.04, 0.06, 0.10, 0.20) thin lms were deposited on glass substrates by a sol-gel method using an ethanol solution containing tin and nickel chloride. The structural and optical properties of Ni-doped SnO2 transparent semiconducting thin lms were investigated. X-ray di raction patterns showed that all samples have tetragonal phases. The morphology of the lms shows that they have a good surface and are very dense. The grain size was calculated between 4.4 and 5.3 nm by a transmission electron microscope. The electrical measurement showed that the resistivity increases as the Ni concentration increases. The optical properties of the lms measured by UV-Vis showed that the lms have transparency between 90% and 98%. The extinction coecient is very small, and the refractive index is saturated at a wavelength > 400 nm. The VSM results showed that all the samples are ferromagnetic, except for the lowest Ni dopant. Moreover, the original ferromagnetism can be explained by the Bound Magneton Polaron (BMP) mechanism.
عنوان مجله علمی:Scientia Iranica
سال چاپ:2014
درجه علمی مجله:ISI
ضریب تأثیر:0
شماره شناسایی مجله(ISNN):1026-3098
شماره سری چاپ(Volume):21
شماره چاپ(Issue):6
شماره صفحات مقاله:2459{2467
نویسندگان:محمد حسن عبدی-