نمایش اطلاعات مقاله ژورنالی 
اطلاعات کامل مقاله ژورنالی
عنوان مقاله:تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر سلامت روان سالمندان
چکیده مقالهتاثیر واقعیت درمانی بر سلامت روان
عنوان مجله علمی:سالمند
سال چاپ:1390
درجه علمی مجله:علمی-پژوهشی
ضریب تأثیر:2
شماره شناسایی مجله(ISNN):10789
شماره سری چاپ(Volume):14
شماره چاپ(Issue):12345
شماره صفحات مقاله:12
نویسندگان:حسین صاحبدل-