نمایش اطلاعات مقاله ژورنالی 
اطلاعات کامل مقاله ژورنالی
عنوان مقاله:بررسي تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر کاهش رفتارهای پرخطر فرزندان معتاد
چکیده مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر کاهش رفتارهای پرخطر فرزندان پسرمعتاد انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی بود و از طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش متشکِّل بود از کلیۀ مادران دارای فرزند معتاد پسرمراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد آفرینش شهر کرج که فرزندان آنها تحت درمان با متادون بودند. نمونه شامل 40 نفر از مادران دارای فرزند معتاد بود (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل)که به روش نمونه گیری از جامعه در دسترس با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه مشاوره گروهی مبتنی بر آموزش مهارت-های ارتباطی شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل تحت هیچ مداخله¬ای قرارنگرفت. ابزار پژوهش«پرسشنامه رفتارهای پرخطر زاده محمدی و احمد آبادی، 1388» بود که فرزندان هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون،آن را تکمیل کردند. برای تحلیل نتایج از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت¬های ارتباطی به مادران به طور معناداری رفتارهای پرخطر فرزندان آنهاکاهش داده بود(01/0 P<). بنابر این می¬توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت¬های ارتباطی به مادران می¬تواند روش مفید و کارآمدی در جهت کاهش رفتارهای پرخطر فرزندان معتاد باشد. همچنین این نتایج می¬تواند در زمینه کمک به مشاوران و روان شناسان به منظور مقابله با پدیده اعتیاد مثمر ثمر باشد. واژه¬های کلیدی: آموزش مهارت¬های ارتباطی، رفتارهای پرخطر، مادران دارای فرزند معتاد
عنوان مجله علمی:پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
سال چاپ:1392
درجه علمی مجله:علمی-پژوهشی
ضریب تأثیر:2
شماره شناسایی مجله(ISNN):2251-6352
شماره سری چاپ(Volume):6
شماره چاپ(Issue):2
شماره صفحات مقاله:16
نویسندگان:حسین صاحبدل-