نمایش اطلاعات مقاله ژورنالی 
اطلاعات کامل مقاله ژورنالی
عنوان مقاله:تحلیل مسیر اثر خصوصیات شخصیتی، ویژگی های ارتباطی و بسترهای فرهنگی بر وابستگی عاطفی زوج ها
چکیده مقاله چکیده: زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خصوصیات شخصیتی، ویژگی‏های ارتباطی و بسترهای فرهنگی در وابستگی عاطفی زوج‏های ساکن شهر تهران انجام شد.روش: روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری عبارت بود از کلیه زوج های ساکن شهر تهران در سال 1394، که از بین آنها 954 نفر (451 زن و 503 مرد) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس ازدواج موفق (این مقیاس برای اولین بار در ایران توسط صاحبدل طراحی و اعتبار یابی شد) استفاده شد. داده های بدست آمده با روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آموس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بسترهای فرهنگی و خصوصیات شخصیتی، به طور مستقیم و غیر مستقیم(از طریق اثرگذاری روی ویژگی های ارتباطی) بر وابستگی عاطفی زوج ها تاثیر معنادار(p<0/05) دارد. همچنین ویژگی های ارتباطی به طور مستقیم بر وابستگی عاطفی تاثیر معنادار (p<0/01) دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وابستگی عاطفی بین زوج ها از عوامل گوناگون، فردی، تعاملی و فرهنگی تاثیر می پذیرد. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند با شناسایی زمینه های ایجاد وابستگی عاطفی در زوج ها، در زمینه مشاوره ازدواج و غنی سازی روابط عاطفی آنها، راهگشای مشاوران و روانشناسان باشد. کلید واژه ها: خصوصیات شخصیتی، ویژگی های ارتباطی، بسترهای فرهنگی، وابستگی عاطفی
عنوان مجله علمی:پژوهش های مشاوره
سال چاپ:1395
درجه علمی مجله:علمی-پژوهشی
ضریب تأثیر:2
شماره شناسایی مجله(ISNN):2008-1634
شماره سری چاپ(Volume):57
شماره چاپ(Issue):57
شماره صفحات مقاله:19
نویسندگان:حسین صاحبدل-