نمایش اطلاعات مقاله ژورنالی 
اطلاعات کامل مقاله ژورنالی
عنوان مقاله:تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روان مادران دارای فرزند معتاد
چکیده مقالهچكيده پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روانی مادران دارای فرزند معتاد انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی بود و از طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش متشکِّل بود از کلیۀ مادران دارای فرزند معتاد پسرمراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد آفرینش شهر کرج که فرزندان آنها تحت درمان با متادون بودند. نمونه شامل 40 نفر از مادران دارای فرزند معتاد پسر بود (20 نفر گروه آزمایش و 20نفر گروه کنترل)که به روش نمونه گیری در دسترس با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه مشاوره گروهی مبتنی بر آموزش مهارت¬های ارتباطی شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرارنگرفت. ابزار پژوهش«پرسشنامه سلامت روان(GHQ)» بود که اعضای هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، آن را تکمیل کردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد در متغیر های سلامت جسمی، اضطراب، افسردگی، اختلال در کارکرد اجتماعی و سلامت کل، بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0 (P<. بنابر این می¬توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روانی مادران دارای فرزند معتادگروه آزمایش در مقایسه با اعضای گروه کنترل مؤثر بوده است. يافته هاي پژوهش حاضر مشخص مي كند كه آموزش مهارت های ارتباطی مي تواند بر ارتقاء سلامت روان مادران دارای فرزند معتادتأثيرگذار باشد، بنابراين ازاين اطّلاعات مي توان درراستاي مداخلات باليني و درماني استفاده كرد. کلید واژه ها:آموزش مهارت¬های ارتباطی، سلامت روان، مادران دارای فرزند معتاد
عنوان مجله علمی:اعتیاد پژوهی
سال چاپ:1395
درجه علمی مجله:علمی-مروری
ضریب تأثیر:
شماره شناسایی مجله(ISNN):
شماره سری چاپ(Volume):
شماره چاپ(Issue):
شماره صفحات مقاله:
نویسندگان: