نمایش اطلاعات مقاله ژورنالی 
اطلاعات کامل مقاله ژورنالی
عنوان مقاله:High magnetic saturation of undoped and cobalt-doped tin oxide prepared by sol–gel method annealed in air and nitrogen gas
چکیده مقالهHigh transparent Sn1−xCoxO2 (x = 0.00, 0.02, 0.04, 0.06, 0.10, 0.20) nanocrystalline thin films were prepared by a simple sol–gel method followed by a spincoating technique then annealed in air and nitrogen gas. The effect of Co concentration and nitrogen gas on the structural, electrical, optical and magnetic properties of Sn1−xCoxO2 was investigated using X-ray diffractometer, ultraviolet–visible spectroscopy, Hall Effect measurement system and vibrating sample magnetometer. The X-ray diffractometer patterns show that all of the films have good crystallization except some samples that annealed in nitrogen gas have extra peak corresponding to Sn7O(OH)2Cl2. The resistivity of samples annealed in nitrogen gas increased as Co concentration increases; however, the samples annealed in air showed higher resistivity that was impossible to measure. The optical transmittance of films annealed in nitrogen gas increased from 90 to 98%. The band gap obtained was 3.84 and 3.98 eV for pure sample annealed in air and nitrogen gas, respectively and increased as Co concentration increases. Ferromagnetic behavior was obtained from all samples while 10% Co-doped SnO2 annealed in nitrogen had highest saturation magnetization. This study revealed that annealing samples in nitrogen gas improved the physical property of samples.
عنوان مجله علمی:journal sol - gel science and technology
سال چاپ:2017
درجه علمی مجله:علمی-مروری
ضریب تأثیر:
شماره شناسایی مجله(ISNN):
شماره سری چاپ(Volume):
شماره چاپ(Issue):
شماره صفحات مقاله:
نویسندگان: