گروه آموزشی برق و الکترونیک

علي اكبر فرجامي

تلفن داخلی :310اطلاعیه ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

اعضای هیئت علمی

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی: علي اكبر فرجامي

مرتبه علمی:مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - مهندسی برق - کنترل - فردوسی مشهد

حوزه مربوطه: برق و الکترونیک

تلفن داخلی : 310

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:حسين اسفرقي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - برق - قدرت - فردوسي مشهد

حوزه مربوطه: برق و الکترونیک

تلفن داخلی : 310

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:عباداله کامیاب

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - قدرت - فردوسی مشهد

حوزه مربوطه: برق و الکترونیک

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محمود سلیمانپور مقدم

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - الکترونیک - فردوسی مشهد

حوزه مربوطه: برق و الکترونیک

گرایش های رشته

گرایش های ثبت شده

عنوانتوضیحاتمقطع

آزمایشگاه ها

کارگاه ها

چارت درسی

چارت درسی ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

سیلابس دروس

سیلابس های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل