گروه آموزشی علوم پایهاطلاعیه ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

اعضای هیئت علمی

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:حمید طاهری

مرتبه علمی:مربی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - رياضي - واحد مشهد

حوزه مربوطه: علوم پایه

تلفن تماس : 05632495100

تلفن داخلی : 179

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محمد حسن عبدی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - فیزیک ماده چگال - ukm

حوزه مربوطه: علوم پایه

تلفن تماس : 05632495140

تلفن داخلی : 171

گرایش های رشته

گرایش های ثبت شده

عنوانتوضیحاتمقطع

آزمایشگاه ها

کارگاه ها

چارت درسی

چارت درسی ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

سیلابس دروس

سیلابس های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل