گروه آموزشی علوم پایهاطلاعیه ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

اعضای هیئت علمی

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:حمید طاهری

مرتبه علمی:مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - - - -

حوزه مربوطه: علوم پایه

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محمد حسن عبدی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - فیزیک ماده چگال - ukm

حوزه مربوطه: علوم پایه

گرایش های رشته

گرایش های ثبت شده

عنوانتوضیحاتمقطع

آزمایشگاه ها

کارگاه ها

چارت درسی

چارت درسی ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

سیلابس دروس

سیلابس های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل