گروه آموزشی کشاورزیاطلاعیه ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

اعضای هیئت علمی

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:دكتر محمود مختاري

مرتبه علمی:مربی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - كشاورزي - اكولوژي گياهان زراعي - دانشگاه فردوسی مشهد

حوزه مربوطه: کشاورزی

تلفن تماس : 05632495100

تلفن داخلی : 179

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محمود مختاری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - - - -

حوزه مربوطه: کشاورزی

گرایش های رشته

گرایش های ثبت شده

عنوانتوضیحاتمقطع

آزمایشگاه ها

کارگاه ها

چارت درسی

چارت درسی ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

سیلابس دروس

سیلابس های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل