گروه آموزشی عمومیاطلاعیه ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

اعضای هیئت علمی

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:وحیده سادات واحدی

مرتبه علمی:ندارد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه الزهرا

حوزه مربوطه: عمومی

گرایش های رشته

گرایش های ثبت شده

عنوانتوضیحاتمقطع

آزمایشگاه ها

کارگاه ها

چارت درسی

چارت درسی ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

سیلابس دروس

سیلابس های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل