متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مدارك مورد نياز جهت اخذ وام

مرتبط با :کارشناس صندوق رفاه

نگارنده :محسن جميلي فرد

تاریخ :۱۳۹۴/۰۶/۱۶

متن اطلاعیه::

مدارك لازم جهت اخذ وام بلندمدت دانشگاه(بازپرداخت بعد از فارغ التحصيلي)

 

1-كپي شناسنامه و كارت ملي از دانشجو.......1نسخه

2-كپي شناسنامه و كارت ملي از ضامن..  ......1نسخه

3-كپي حكم كارگزيني ضامن................  1نسخه

4-گواهي كسر از حقوق از ضامن

5-يك فقره چك از ضامن به مبلغ120%مبلغ وام

6-تكميل فرمهاي مربوطه(تحويلي ازكافي نت ياسايت دانشگاه)

7-كپي برگ انتخاب واحد ترم

 

 

 

مدارك لازم جهت اخذ وام بلندمدت وزارت علوم(بازپرداخت بعد از فارغ التحصيلي)

 

1-كپي شناسنامه و كارت ملي از دانشجو........2نسخه

2-كپي شناسنامه و كارت ملي از ضامن..  ......2نسخه

3-كپي حكم كارگزيني ضامن....................2نسخه

4-اصل تعهدنامه تنظيم شده توسط دفترخانه اسناد رسمي

5-تكميل فرمهاي مربوطه(تحويلي از كافي نت يا سايت دانشگاه)

6-كپي برگ انتخاب واحد ترم

 

 

 

مدارك لازم جهت اخذ وام ميان مدت دانشگاه(بازپرداخت حين تحصيل)

 

1-كپي شناسنامه و كارت ملي از دانشجو.......1نسخه

2-كپي شناسنامه و كارت ملي از ضامن..  ......1نسخه

3-كپي حكم كارگزيني ضامن................  1نسخه

4-يك فقره چك از ضامن به مبلغ120%مبلغ وام

5-تكميل فرمهاي مربوطه(تحويلي از كافي نت يا سايت دانشگاه)

6-كپي برگ انتخاب واحد ترم