متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :معرفي نامه كارآموزي

مرتبط با :کارشناس ارتباط با صنعت

نگارنده :حسين فخيم زاده

تاریخ :۱۳۹۵/۰۲/۱۲

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجويان محترم

دانشجوياني كه در ترم جاري انتخاب واحد كارآموزي داشته اند تا 20 ارديبهشت  سال جاري جهت اخذ معرفي نامه كارآموزي به دفتر ارتباط با صنعت (طبقه دوم فاز 1آموزشي جنب معاونت پژوهشي) مراجعه نمايند.

باتشكر