متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تقويم نيمسال تابستان 95-94

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۵/۰۳/۰۹

متن اطلاعیه::

 

تقويم آموزشي نيمسال تابستان 95-94

 

 

نيمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع نيمسال

حذف و اضافه

پايان نيمسال

امتحانات

 

تابستان

30/3/95

لغايت

3/4/95

5/4/95

5/4/95

28/5/95

30/5/95

لغايت

4/6/95