متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مزايده كافي نت و انتشارات دانشگاه

مرتبط با :کارشناس ارتباط با صنعت

نگارنده :حسين فخيم زاده

تاریخ :۱۳۹۵/۰۶/۱۶

متن اطلاعیه::

 

 

  

 

دانشگاه آزاداسلامي واحد قاينات

 

  

 

 

"اوراق مزايده"

 

  

 

 

واگذاری

كافي نت و انتشارات وانتشارات

 دانشگاه اسلامي واحد قاينات

 

  از طریق مزایده عمومي   

 

 

 

 

 

فرم شماره1

"دعوتنامه شركت در مزايده"

 به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات در نظر دارد كافي نت و انتشارات  خود را به پيمانكار واجد شرايط يا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (فرد متقاضی نباید کارمند دانشگاه باشد) با شرایط و مشخصات زیر به صورت اجاره یکساله واگذار نماید. از متقاضیان درخواست می شود ضمن مطالعه دقیق شرایط، پاکت پیشنهاد خود را به همراه مدارک لازم به صورت لاک و مهر شده تا تاریخ 18 /06/95 به آدرس :خراسان جنوبي – شهرستان قاين – خيابان پروفسور للهي – دبير خانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات تحویل و رسیددریافت نمایند.

1-موضوع واگذاري:

 ارائه خدمات در امر واگذاري كافي نت و انتشارات دانشگاه. 

2-محل اجاره :

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات واقع در خيابان پروفسور للهي.

3-مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاريخ 1/07/1395 لغايت 01/07/1396به مدت يكسال شمسي .

4-موجر:

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

5-واحد نظارت:

واحد نظارت پس از انعقاد قرارداد از طرف موجر به پيمانكار كتباً اعلام خواهد شد .

6-مبلغ تضمين:

مبلغ تضمين شركت در مزايده معادل 1% مبلغ پيشنهادي مشروط به اينكه از مبلغ 000/000/10 ريال كمتر نباشد.

تبصره : ضمانت نامه بانكي بايد بصورت چك تضميني بانكي وحداقل داراي 3ماه اعتبار و قابل تمديد باشد،درصورت ارائه چك معمولي يا چك پول ،پيشنهاد واصله مردود وقابل بررسي نخواهد بود.

7-آخرين مهلت:

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 18/06/95 مي باشد.

8 – در رابطه با قيمت اسناد مي باشد كه حذف گرديده است .

9-زمان برگزاري كميسيون:

ساعت13 مورخ   20/06/1395

الف) شرایط عمومي  مزایده:

شرکت کننده در مزایده ملزم به ارائه موارد اعلام شده ذیل می باشد :

1-آدرس و مشخصات دقيق .

2- شماره تلفن تماس .

3-سوابق مفید کاری .

4-قيمت پيشنهادي بصورت خوانا به عدد و حروف در فرم پيشنهاد قیمت نوشته شود.

5- برنده مزایده موظف است ظرف مدت حداكثر يك هفته جهت ارائه تضمينات لازم و انعقاد قرارداد اقدام نمايد.

6 تمام صفحات اوراق مزايده مي بايستي توسط پيشنهاد دهنده مهر و امضاء شده باشد.

7- سپرده شرکت کنندگانیکه در مزایده برنده نشده اند یک هفته پس از تشکیل جلسه کمیسیون معاملات سازمان استان  بجز نفر اول و دوم اعاده می گردد و سپرده نفر دوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول نزد دانشگاه  باقی می ماند و در صورتیکه نفر اول به هر دلیل از عقد قرارداد منصرف گردد ضمن ضبط سپرده ،در صورت صلاحدید با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد.

8- کلیه کسورات قانونی اعم از ماليات، ماليات بر ارزش افزوده، عوارض و ... بعهده برنده مزايده مي باشد همچنين برنده مزايده مكلف است كارگران خود را نزدتامين اجتماعي  وهمچنين بيمه مسئوليت، بيمه نمايد وماهيانه نسبت به ارسال ليست مربوطه اقدام نمايد.

9- باتوجه به اینکه كافي نت و انتشارات با کلیه امکانات موجود در اختیار برنده مزایده قرار می گیرد برنده مزایده موظف است.

 اولاً تضمينات لازم را كه مورد قبول امور مالی دانشگاه باشد در اختیار دانشگاه قرار دهد:

 ثانیاً کلیه اموال و اثاثیه را در پایان قرارداد صحیح و سالم طبق نظر کارشناسان دانشگاه به موجرتحویل دهد در غير اينصورت مسئول جبران آن مي باشد.

10- پيمانكار نبايد از كاركنان دانشگاه جهت كار در كافي نت و انتشارات استفاده كند.

11- دانشگاه در رد يا قبول هر يك يا تمامي پيشنهادات پيمانكار درمدت قرارداد مختار خواهد بود.

12- كليه هزينه ها اعم از آگهي روزنامه و چاپ تكثير و هزينه كارشناسي به عهده برنده مزايده مي باشد كه مي بايست قبل از انعقاد قرارداد پرداخت و رسيد آن تحويل دانشگاه(امور مالي) گردد.

13 – درصورتيكه براساس گزارش كتبي ناظروعدم توجه طرف قرارداد دراجراي تعهدات خود ازنظركمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد :

از محل ضمانت نامه حسن انجام كار:

-    با گزارش اول 10 درصد كسر مي شود .

-    با گزارش دوم 20 درصد كسر مي شود .

-    با گزارش سوم 30 درصد كسر مي شود .

-    با گزارش چهارم مطابق نظر كميسيون معاملات واحد عمل خواهد شد .

14- برنده مزايده به هيچ وجه حق انتقال آن را به غير يا امضاء قرارداد را به اتفاق شخص يا شركت نخواهد داشت.

15-برنده مزايده بايد حداكثر 10 روز پس از ابلاغ موجر با ضمانت نامه معتبر به مبلغ 10% كل قيمت پيشنهادي خود به عنوان حسن انجام تعهدات نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت نموده در غير اين صورت تضمين شركت در مزايده وي بدون هيچگونه تشريفات قضائي به نفع موجر ضبط مي شود و حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت. ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تا پايان قرارداد و انجام كامل تعهدات در اختيار موجر است و پس از انجام كار و تسويه حساب نهائي به پيمانكار عودت داده خواهد شد. و در صورتي كه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور نمايد بر اساس مفاد شرايط عمومي پيمان مبلغ مذكور به نفع كارفرما ضبط خواهد شد. همچنين مبلغ 000/000/400 ريال ضمانت‌نامه بانكي، جهت تحويل اموال و تجهيزات در اختيار،بايد به دانشگاه تحويل نمايد.

16-به پيشنهادات مشروط و مبهم و پيشنهاداتي كه با شرايط مندرج در آگهي اختلاف داشته باشد يا بعد از مدت مقرر در آگهي برسد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

17- پيشنهادات واصله در كميسيون معاملات دانشگاه گشوده و قرائت و برنده مزايده كتباً اعلام خواهد شد.

18-پيمانكار حق استفاده ازكارگران اتباع خارجي  را ندارد و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص به عهده نمي گيرد و پيمانكار جوابگوي مراجع قانوني مي باشد.

19- حل هرگونه اختلاف ناشي ازتفسير مواد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده دفتر حقوقي دانشگاه مي باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر مي شود ، براي طرفين لازم الاتباع است . درطول رسيدگي به اختلاف ، پيمانكار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد ، به كار خود ادامه دهد .

 

ب) شرایط اختصاصی مزایده:

1-دانشگاه مجاز به كنترل ورود و خروج  پيمانكار خواهد بود.

7-پيمانكارموظف است از ساعت 30/7 صبح الي 19 در كافي نت و انتشارات حضور داشته باشد.

9-طرفين متعهد مي گردند نمايندگان خود را جهت هماهنگي انجام امور محوله مربوط به قرارداد كتباً به يكديگر معرفي نمايند.

10-تعمير سيستم هاي كامپيوتر به  عهده پيمانكار مي باشد.

11-برنده مزایده موظف است کلیه خدماتی را که عرضه می­نماید براساس نرخهای مصوب مجمع امور صنفی باشد.

12- ورود و خروج هرگونه اموال متعلق به برنده مزایده منوط به اخذ مجوز قبلی از مزایده گزار خواهد بود.

13-پيمانكار حق تعطیل کردن كافي نت و انتشارات را بدون کسب مجوز از مزایده گزار ندارد و در صورت تعطیل یا نیمه تعطیل بودن ، مزایده گزار حق فسخ قرارداد را دارد.

14-نصب تابلو و هرگونه تبليغات پيمانكار با هماهنگي دانشگاه خواهد بود.

15-تردد و توقف خودروهاي پيمانكار و ميهمانان او در محوطه دانشگاه ممنوع است.

 ج) شرایط نیروی انسانی

پرسنل مورد نیازی که جهت انجام و ارائه خدمات امور یاد شده از طریق برنده مزايده در محل به کار گرفته می شوند باید دارای شرایط ذیل باشند:

1-دارا بودن سلامت جسمی و روحی به تایید مراکز درمانی

2- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قضایی

3-عدم اعتیاد به مواد مخدر

4- تایید صلاحیت عمومی و احراز آن توسط دستگاه مزايده گذار

5- دارا بودن توانایی انجام وظایف محوله

6-حداقل سن 22 سال و حداکثر 50 سال تمام و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت

7- نیروی انتخاب شده بایستی شئونات و اخلاق اسلامی و کلیه مقررات اداری محل را رعایت نماید.

8- در صورت عدم رضایت دستگاه مزايده گذار از پرسنل تحت پوشش، برنده مزايده موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پرسنل جایگزین دیگری را معرفی نماید.

11- هر گونه بکارگیری و تغییر نیرو با هماهنگی قبلی و تایید دستگاه مزايده گذار امکان پذیر خواهد بود.

12- کلیه افراد بکارگیری شده کارکنان برنده مزايده بوده و از نظر دریافت حقوق و مزایا و سایر موارد هیچگونه ارتباطی با دستگاه مزايده گذار ندارند.

13- برنده مزايده موظف است دستمزد و سایر مزایای افراد بکارگیری شده را طبق آخرین تعرفه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید. چنانچه دستمزد کارگران در طول مدت قرارداد از طرف وزارت مذکور افزایش یابد برنده مزايده موظف است طبق تعرفه جدید دستمزد را به کارگران پرداخت نماید و عذری مورد قبول مزايده گذار نخواهد بود.

14- در صورت مرخصی افراد، برنده مزايده موظف به جایگزین نمودن فرد دیگری با تایید مزايده گذار می باشد.

15- مسئولیت آموزش کارگران موضوع این قرارداد به عهده برنده مزايده می باشد، بدیهی است وقوع هر گونه حادثه برای کارگر و خساراتی که به دلیل عدم آموزش یا تقصیر کارگران آنها به ، تاسیساتی و ساختمانی وارد آید به طور جزئی و کلی به عهده برنده مزايده خواهد بود و دانشگاه  هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

د) سایر شرایط:

1-هزینه تعمیرات و تعویض قطعات دستگاهها و وسایل تحویلی طبق نظر کارشناس دانشگاه به عهده برنده مزايده خواهد بود.

تبصره 1: تعمیر و تعویض قطعات دستگاهها و  وسایل تحویلی می باید با هماهنگی و تایید كارشناس فني دانشگاه انجام گیرد.

تبصره 2: در صورت قطع برق، آب،تلفن، گاز و یا بروز هر گونه عیب فنی دیگر در محل كافي نت و انتشارات
.... پيمانكار موظف است مراتب را سریعاً به دستگاه مزايده گذار گزارش نموده، بدیهی است خسارت وارده به پيمانكار در اثر عدم اطلاع یا تعلل بر عهده پيمانكار خواهد بود.

3-تأمین لوازم مصرفی كافي نت و انتشارات به عهده پيمانكار می باشد.

4-نظافتكافي نت و انتشارات  و انتشارات بعهده پيمانكار بوده و ملزم به جمع آوری و دفع زباله درهر روزخواهد بود .

6-پيمانكار نمی تواند کل یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.

7-پرداخت کلیه کسور قانونی به عهده پيمانكار می باشد.

8-پيمانكار موظف است در پایان قرارداد در صورت نیاز کارفرما تا انعقاد قرارداد جدید به مدت 2 ماه دیگر به انجام موضوع قرارداد ادامه دهد.

9-پيمانكار متعهد به رعایت منع مداخله کارکنان واحد دانشگاهي وافراد دولتي بوده و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند در صورتیکه خلاف این امر ثابت شود مسئول عواقب آن خواهد بود.

10-هیچگونه وجهی از بابت سرقفلی قابل دريافت وپرداخت نخواهد بود .

11-پيمانكار متعهد است مبلغ اجاره را در پايان هر ماه به حساب موجر واریز نموده و فیش واریزی را به دانشگاه ارائه نماید.درصورت تاخير درپرداخت بابت هر روز تاخير مبلغ 200.000ريال بعنوان جريمه تاخير از پيمانكار دريافت خواهد شد .

12-در پایان مدت قرارداد پيمانكار مکلف است نسبت به تخلیه و تحویل محل اقدام نموده و از این بابت یک فقره تضمین معتبر به مبلغ ارزش تجهيزات از پيمانكار اخذ که در پایان مدت قرارداد و یا حین فسخ و پس از تخلیه و تحویل محل به وی مسترد می گردد. (در صورت تاخیر در تخلیه محل اجاره، به ازاي هر روز تاخير دو برابر مبلغ اجاره معمول بعنوان جريمه تاخير محاسبه واز پيمانكار اخذ خواهد شد .).

13-در صورتی که پيمانكار در پرداخت اجاره محل حداکثر به مدت 2 ماه تعلل نماید دانشگاه می تواند بدون مراجعه به مراجع قانونی بابت جبران خسارات و اجور معوقه ضمن فسخ قرارداد بصورت یکطرفه و ضبط تضمینات پيمانكار ، از صورتحساب وی کسر نماید و در این خصوص پيمانكار حق هیچ گونه اعتراض و پیگیری را ندارد.

14-به شرکت کنندگان در مزايده توصیه می شود با امعان نظر و دقت لازم برگ شرایط مزايده را مطالعه نموده و با در نظر گرفتن جمیع جهات (بیمه، مالیات و تعداد پرسنل مورد نیاز) جهت انجام کارها به نحو احسن نسبت به تكميل اوراق مزايده اقدام نمايد .

15-مبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نخواهد بود .

16-مزايده گذار می تواند در صورت نیاز تا 25% حجم موضوع قرارداد و مبلغ و یا مدت قرارداد را پس از اخذ مجوز از دانشگاه افزایش و یا کاهش دهد.

17-از پيمانكار در زمان انعقاد قرارداد ضمانت نامه بانکی جهت حسن انجام کار و اجرای تعهدات به مبلغ 10% کل قرارداد اخذ خواهد شد و نزد موجر باقی می ماند که در پایان مدت قرارداد پس از ارائه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی و دارایی و رضایت ناظر به وی مسترد خواهد شد. (قبل از عقد قرارداد، ارائه ضمانت نامه بانکی با حداقل 15 ماه اعتبار الزامی است).

18-پيمانكار متعهد است از امكاناتي كه بطور اماني از طرف موجر دراختيار وي قرارگرفته به نحو احسن نگهداري و حراست نموده و جز براي انجام تعهدات اين قرارداد از آن استفاده ديگري ننموده و در پايان قرارداد آنها را صحيح و سالم ، به كارفرما مسترد نمايد و چنانچه در اثر سهل انگاري آسيبي به امكانات وارد آيد ، با نظر موجر ، جبران خسارت خواهد شد .

19-جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالي به تاسيسات و لوازم يا ساختمانها كه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي كه بر اثر قصور يا تقصير و سهل‌انگاري صورت پذيردجزء تعهدات پيمانكار بوده و ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس مربوطه مورد قبول طرفين خواهد بود .

20-پيمانكار متعهد است به كاركنان خود تفهيم نمايد بدون اخذ مجوز از نماينده كارفرما ، حق انتقال هيچگونه وسايلي از اماكن موضوع قرارداد به خارج و داخل را نداشته و درصورت مشاهده ، كارفرما مجاز به برخورد با پيمانكار طبق تشخيص خود و اعمال جريمه براساس خسارت وارده خواهد بود .

21-از آنجائيكه پيمانكار ، خود كارفرماي كاركنان تحت پوشش مي باشد لذا متعهد است ، ضمن عقد قرارداد فيمابين خود و كاركنان تحت پوشش ، براساس ضوابط قانون كار و طرح طبقه بندي مشاغل ورعايت ماده 38 تامين اجتماعي اقدام نمايد .

ح) محل و محدوده انجام ارائه خدمات:

دانشگاه کلیه تجهیزات و امکانات موجود در كافي نت و انتشارات  خود را برابر صورتجلسه، تحویل برنده مزايده خواهد نمود و برنده مزايده مکلف است در حفظ و حراست و نگهداری آنان اقدام نموده و پس از انقضای مدت قرارداد کلیه لوازم و تجهیزات مذکور را سالم به دانشگاه تحویل نماید از این بابت تضمین معتبری (براساس آیین نامه تضمینات) به مبلغ ریالی کل تجهیزات تحویلی از برنده مزايده اخذ خواهد شد.

تبصره : چنانچه برنده مزايده به وسایلي نیاز داشته باشد و یا نیاز به تعویض لوازم قبلی باشد می بایست آنها را با هزینه خود تهیه نموده و پس از پایان قرارداد آنها را به نفع خود جمع آوری نماید و دانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به تأمین کمبودهای وسایل مورد نیاز كافي نت و انتشارات  ندارد.

 

خ) مدارك لازم جهت ارائه:

1-  شرکت کنندگان در مزایده مکلفند پیشنهادات خود را در قالب 3 پاکت (الف و ب و ج) به شرح ذیل تکمیل و در مهلت قانوني اعلام شده حضوراً به دبیرخانه دانشگاه  واقع در  دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات (طبقه همکف) تحویل و رسید دریافت دارند.(مرسولات پستی،پیشنهادات بعد از مهلت قانونی مورد قبول کمیسیون نبوده و مردود می باشد)

2 - روی پاکتهاي (الف و ب و ج) درج شود مربوط به مزايده كافي نت و انتشارات  می باشد لطفاً باز نشود و همه پاکات ممهور به مهر شرکت باشد.

محتوی پاکت الف:

- تضمین شرکت در مزايده ، بصورت چک تضمیمنی یا ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات. ضمانت نامه مزبور باید تا سه ماه بعد ازتاريخ صدور معتبر باشد. بدیهی است از باز کردن پاکتهاي شماره (ب و ج ) شرکتهایی که فاقد ضمانت نامه بانکی باشند یا چک شخصی و یا چک شرکت و یا وجه نقد یا چک مسافرتی ارائه نمایند خودداری خواهد شد.

محتوی پاکت ب :

1-  مدارک مربوط به شخص شامل کپی، تصویر شناسنامه و کارت ملی و...

6- اوراق مزايده دریافتی از مزايده گذار ممهور به مهر و امضاء مزايده گر باشد.

7- شمه ای از سوابق و فعالیت و کارکرد شرکت در موسسات دیگر همراه با رضایت کارفرما.

محتوی پاکت ج:

ارائه مبلغ کل پیشنهادی به عدد و حروف و به صورت خوانا و بدون خط خوردگی (در فرم پیوست) و با مهر و امضاء شرکت يا متقاضي باشد.

تبصره 1: در صورت عدم ارسال هر کدام از موارد یاد شده در پاکت شماره الف و ب ترتیب اثری نسبت به باز کردن نرخ پیشنهاد (پاکت شماره ج) داده نخواهد شد.

تبصره2: لازم است بر روي پاكت نوشته شود فقط محتوي قيمت پيشنهادي بوده كه بايد به صورت صريح و روشن و مشخص باشد و همچنين قيمت پيشنهادي بايد به عدد و حروف ثبت و مهر و امضاء شده باشد .

افرادي كه محتويات پاكت الف آنها داراي نواقصي بوده و يا سپرده آنها كافي نباشد يا شرايط ديگري بر شرايط مزايده افزوده باشند پيشنهادشان كان لم يكن تلقي شده و پاكت ب آنها باز نخواهد شد و در قبال تقاضاي پيشنهاد دهنده به وي مسترد خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«بسمه تعالي»

 

فرم شماره 2

"برگ پيشنهاد قيمت"

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

 باسلام

احتراماً با توجه به آگهی مزايده عمومی منتشره در روزنامه                   اینجانب   .  . ..  ..   . .. . . .. . ..    ..   .نماینده شرکت / موسسه ...................  ضمن قبول کلیه شرایط اعلام شده در اسناد مزایده موافقت دارم كافي نت و انتشارات دانشگاه شامل  واقع در جنب دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات راطبق جدول زير در قالب قرارداد يكساله اجاره نمايم.

رديف

شرح

مبلغ

توضيحات

1

اجاره يكساله كافي نت و انتشارات  دانشگاه

 

 

جمع كل يكساله به حروف:

 

به ريال

 

 

 

آدرس:

تلفن تماس:          

 

                                                                                           نام و نام خانوادگی

                                                                                            تاریخ/مهر و امضاء