متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :پذيرفته شدگان مقطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۵/۰۷/۰۳

متن اطلاعیه::

كليه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد و همچنين متقاضيان كارداني و كارشناسي اين واحد از تاريخ 95/6/27لغايت 95/7/3به آموزش دانشگاه مراجعه نمايند.