متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان ارشد

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۵/۰۷/۰۷

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجويان مقطع ارشد دانشگاه

كليه كلاسهاي گروههاي ذيل در تاريخ 95/7/8 و95/7/9 مطابق برنامه برگزار مي شود

1- حسابداري

2-حسابرسي

3-مشاوره

4-تحقيقات آموزشي

5-مشاوره و راهنمايي (دانشجويان ترم اول)

6- مديريت بازرگاني

7-مديريت تجارت الكترونيك

8-علوم تربيتي