متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت دانشگاه

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۵/۰۸/۰۴

متن اطلاعیه::

قابل توجه كليه پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت دانشگاه

مهلت ثبت نام براي رشته هاي تكميل ظرفيت تا تاريخ 95/8/9 تمديد شد