متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تقويم آموزشي نيمسال دوم 96-95

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۵/۱۱/۰۴

متن اطلاعیه::

تقويم آموزشي نيمسال دوم 96-95


ثبت نام و انتخاب واحد:  05/11/95  لغايت 10/11/95
شروع كلاسها:  12/11/95
حذف و اضافه:  23/11/95  لغايت 27/11/95
پايان كلاسها:  11/03/96
امتحانات:  17/03/96  لغايت 29/03/96

اداره آموزش دانشگاه