متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تقويم آموزشي(هفته زوج /فرد) نيمسال دوم 96-95

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۵/۱۱/۱۱

متن اطلاعیه::

رديف از تاريخ تا تاريخ هفته فرد زوج
1 9/11/95 15/11/95 اول ٭  
2 16/11/95 22/11/95 دوم   ٭
3 23/11/95 29/11/95 سوم ٭  
4 30/11/95 6/12/95 چهارم   ٭
5 7/12/95 13/12/95 پنجم ٭  
6 14/12/95 20/12/95 ششم   ٭
7 21/12/95 27/12/95 هفتم ٭  
8 14/1/96 18/1/96 هشتم   ٭
9 19/1/96 25/1/96 نهم ٭  
10 26/1/96 1/2/96 دهم   ٭
11 2/2/96 8/2/96 يازدهم ٭  
12 9/2/96 15/2/96 دوازدهم   ٭
13 16/2/96 22/2/96 سيزدهم ٭  
14 23/2/96 29/2/96 چهاردهم   ٭
15 30/2/96 5/3/96 پانزدهم ٭  
16 6/3/96 12/3/96 شانزدهم   ٭