متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اطلاعيه زمان، مكان، عناوين درسي و منابع امتحان جامع دانشجويان دكتري

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۳/۱۹

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان دكتري روانشناسي و حسابداري كه در نيمسال دوم96 آمادگي امتحان جامع را انتخاب نموده اند مي رساند: امتحان كتبي روز چهارشنبه مورخ سيزدهم تيرماه در دو نوبت صبح وعصر و امتحان شفاهي نيز در روز پنج شنبه چهاردهم تيرماه در محل دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند بر گزار خواهد شد.

دروس و منابع رشته حسابداري

1-تحقيقات جاري در حسابداري .(دكتر صالحي). منبع آزمون: مجموعه مقالات منتخب تحقيقات جاري.

2-تئوريهاي حسابداري. (دكتر موسوي). منبع آزمون: كتابهاي بلكويي و هندريكسون.

3-تحقيقات تجربي در حسابداري. (دكتر لاري). منبع آزمون: كتاب تحقيقات تجربي دكتر بني مهد.

4-مديريت سرمايه گذاري. (دكتر لاري). منبع آزمون: كتاب مديريت سرمايه گذاري بادي ترجمه شريعت پناهي جلد1 و 2.

دروس و منابع رشته روانشناسي

1-روانشناسي تربيتي.(دكتر اسدي). منبع آزمون: كتاب روانشناسي تربيتي سانتراك.

2-روانشناسي يادگيري.(دكتر دستجردي). منبع آزمون: كتاب يادگيري شانك و خديور.

3-روشهاي آموزشي.(دكتر ابراهيم پور). منبع آزمون: كتاب روانشناسي و ناتوانيهاي يادگيري.

4-روشهاي پژوهشي.(دكتر پاكدامن). منبع آزمون: كتاب روشهاي پژوهشي در علوم تربيتي و آمار.

باتشكر