متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مزايده اغذيه واحد

مرتبط با :کارشناس ارتباط با صنعت

نگارنده :سيدجواد جوادپور

تاریخ :۱۳۹۷/۰۵/۲۰

دانلود فایل

متن اطلاعیه::