متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مزايده مغازه مجتمع تجاري جنب سلف سرويس

مرتبط با :کارشناس ارتباط با صنعت

نگارنده :حسين فخيم زاده

تاریخ :۱۳۹۷/۰۵/۲۰

دانلود فایل

متن اطلاعیه::