متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مزايده اموال مازاد و اسقاطي

مرتبط با :کارشناس ارتباط با صنعت

نگارنده :حسين فخيم زاده

تاریخ :۱۳۹۷/۰۵/۲۹

دانلود فایل

متن اطلاعیه::