متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان دكتري97(در خصوص تعداد دروس پيش نياز)

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۷/۰۲

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان دكتري 97 مي رساند: دروس جبرانيي كه بايد تا قبل از آمادگي امتحان جامع انتخاب نمايند به شرح ذيل ميباشد:

1-دانشجويان داراي نمره قبولي كل پايين تراز 5000بايستي تعداد 10 واحد درس جبراني انتخاب نمايند.

2-دانشجويان داراي نمره قبولي  كل بالاتراز 5000بايستي تعداد 4واحد درس جبراني انتخاب نمايند.

باتشكر