متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان درس ادبیات کودکان و نوجوانان

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۷/۲۰

متن اطلاعیه::

به اطلاع می رساند: این درس به روز دوشنبه از ساعت یازده و سی تا سیزده وسی با استاد کاهی منتقل یافته است.باتشکر