متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :بقيه منابع آزمون

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۸/۰۸/۲۲