متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان درس تربیت بدنی1

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۱۰/۰۱

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجویان درس تربیت بدنی(خواهران و برادران) می رساند: با توجه به اینکه این درس در ترم جاری 5% واحد نظری و 5% واحد عملی می باشد، لذا شرکت در امتحان پایان ترم بخش نظری، الزامی بوده و در صورت عدم حضور امکان ثبت نمره عملی نیز نخواهد بود. ضمنا جزوه تربیت بدنی برادران در کافینت موجود می باشد و دانشجویان می توانند مراجعه و تهیه نمایند. باتشکر