متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اطلاع رساني مهم( انتخاب واحد)

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۸/۱۱/۲۸

متن اطلاعیه::

به نام خدا

بدين وسيله از كليه دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي تقاضا مي شود مطابق آرايه ترمي و دروس ارائه شده توسط مدير گروه و با توجه به ترم تحصيلي خودشان اقدام به انتخاب واحد نمايند. در غير اين صورت مسئوليت عدم امكان ارائه مجدد دروس و تاخير در فارغ التحصيلي به عهده شخص دانشجو مي باشد.