متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :محدوه زمانی آزمون جامع برای دانشجویان دکتری

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۲/۰۷

متن اطلاعیه::

اطلاعیه

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان دکترای تخصصی حسابداری و روانشناسی تربیتی

به استناد بند 6 از قسمت ج بخشنامه  10/1207/ص/99  - 1399/01/31   سازمان مرکزی، آزمون ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی(بخش کتبی و شفاهی) نیمسال دوم 98-99  در فاصله زمانی 99/04/28 لغایت 99/05/08  بر گزار خواهد شد. منابع آزمون توسط اساتید و از طریق گروه آموزشی به زودی اطلاع رسانی می شود(معاونت علمی دانشگاه)