متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان محترم

مرتبط با :مسئول روابط عمومی

نگارنده :حميدرضا خوئي

تاریخ :۱۳۹۹/۰۳/۲۴

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجویان محترم تعویق امتحانات فقط مربوط به بیرجند ونهبندان می باشد سایر واحدها امتحانات مطابق برنامه برگزار خواهد شد..