متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :انتخاب دانشجوي نمونه

مرتبط با :مدیر دانشجویی

نگارنده :الهه فلاحتي

تاریخ :۱۳۹۹/۰۴/۰۴

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان مي رساند اين واحد بر اساس بخشنامه شماره 87088/10 مورخ 1394/11/13 دانشجوي نمونه واحد را مشخص نمايد لذا از دانشجوياني كه داراي شرايط ذيل مي باشند خواهشمند است تا مورخ 11 تير ماه به دانشگاه مراجعه و فرمهاي لازم را تكميل نمايند.

شرايط شركت كنندگان:

1. دانشجوياني كه حداقل نيمي از واحدهاي درسي خود را بر اساس سرفصل مصوب رشته مقطع تحصيلي با كسب ميانگين كل مشروحه زير گذرانده باشند ،مي توانند در اين رقابت شركت كنند.

       - مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته با ميانگين كل (18)

       - كارشناسي ارشد با ميانگين كل (17)

       - دكتراي حرفه اي با ميانگين كل (16)

      - دكتراي تخصصي با ميانگين كل (17)

2. علاوه بر داشتن حداقل ميانگين كل كسب 50% امتياز از بخشهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي ،رعايت شئون دانشجويي و دانشگاهي مندرج در آيين نامه براي شركت در اين رقابت الزامي است.

3. دانشجويان داراي سابقه محكوميت در شوراي انضباطي دانشگاه يا مراجع قانوني ذيربط امكان شركت را ندارند.

4. ارائه گواهي يا تاييديه براي كليه فعاليتهاي علمي و فرهنگي و اجتماعي ضروري است.

5. مدارك دانشجويان توسط واحد مورد بررسي قرار گيرد.

6. گذراندن امتحان جامع در مقطع دكتري تخصصي الزامي است.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 05632495119 امور دانشجويي واحد تماس بگيريد.