متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :پوستر همايش ملي كاربست علوم انساني و هنر در جهش توليد

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۱۲/۱۸

دانلود فایل

متن اطلاعیه::