متن کامل خبر

عنوان خبر ::بررسي مستندات بودجه پزوهشي سال ۱۳۹۳ واحدهاي دانشگاهي استان خراسان جنوبي

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۵/۰۶/۲۴

فاقد تصویر

متن خبر::

بررسي مستندات بودجه پزوهشي سال ۱۳۹۳ واحدهاي دانشگاهي استان خراسان جنوبي مورد بررسي و مستندات مربوطه ارزيابي شد.

 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات، جلسه بررسي بودجه پژوهشي استان خراسان جنوبي با حضور مديركل برنامه و بودجه، كارشناس مسئول برنامه و بودجه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، رئيس اداره بودجه و تلفيق ، رئيس ا در اين جلسه حسابرسي و بررسي مستندات بودجه پزوهشي سال ۱۳۹۳ واحدهاي دانشگاهي استان راسان جنوبي مورد بررسي و مستندات مربوطه ارزيابي شد.

در اين جلسه حسابرسي و بررسي مستندات بودجه پزوهشي سال ۱۳۹۳ واحدهاي دانشگاهي استان راسان جنوبي مورد بررسي و مستندات مربوطه ارزيابي شد. در همين راستا بودجه پژوهشي واحد قاينات بررسي و ۱۰۰%  بودجه پژوهشي سال ۹۳ مورد تاييد قرار گرفت.