متن کامل خبر

عنوان خبر ::اولين آزمون صلاحيت باليني دانشجويان پرستاري برگزار شد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۰۷/۱۵

فاقد تصویر

متن خبر::

اولين آزمون صلاحيت باليني دانشجويان پرستاري دانشگاه ازاد اسلامي واحد قاينات  برگزار شد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي قائنات : اولين آزمون آسكي (OSCE)  صلاحيت باليني دانشجويان پرستاري  ورودي مهر 94 در دانشگاه آزاد اسلامي قائنات برگزارشد.

 

سيدمهدي صديقي مسئول دانشكده پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي قائنات در خصوص برگزاري اين آزمون گفت:«آزمون صلاحيت باليني  بمنظور سنجش و ارزيابي مهارت هاي باليني ويژه دانشجويان پرستاري ترم ششم براي حضور و شروع به كار در عرصه (كار عملي ) و حضور در بيمارستان برگزار مي شود اين آزمون داراي 7 ايستگاه تخصصي بوده كه از مهارت هاي آموخته شده آزمون شونده‌ها در طي 6 ترم (سه سال تحصيلي ) گذرانده مانند : فرآيند پرستاري ،آموزش به بيمار،اكسژن درماني،ساكشن،انواع تزريقات،پانسمان ،سونداژ معده و... در هر ايستگاه مورد ارزيابي قرار مي گيرد.  در آزمون از تعداد 35دانشجو شركت نمودند».

دكتر محمودمختاري رياست دانشگاه آزاد اسلامي قائنات  و دكتر حميد طاهري معاون آموزشي واحد  از روند برگزاري و ايستگاههاي تعبيه شده بازديد نمودند ، در پايان آزمون اساتيد ممتحن نتايج آزمون آسكي دانشجويان آزمون شونده را بسيار مطلوب دانستند.