متن کامل خبر

عنوان خبر ::برداشت زرشك از باغ زرشك واحد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۰۸/۱۳

فاقد تصویر

متن خبر::

بازديد دكتر مختاري از برداشت زرشك از باغات دانشگاه آزاد اسلامي قائنات