متن کامل خبر

عنوان خبر ::هفته كتاب و كتابخواني در واحد قائنات

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۰۸/۲۹

فاقد تصویر

متن خبر::

بازديد رياست دانشگاه از كتابخانه مركزي

اجراي طرح مساعت مطالعه براي كاركنان

بازديد دانش آموزان مدرسه دخترانه سما از كتابخانه دانشگاه و آشنايي با سيستم امانت، كتب مرجع و..