متن کامل خبر

عنوان خبر ::بازديد دكتر حداد معاون علوم پزشكي استان از حوزه پرستاري واحد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۱۱/۱۹

فاقد تصویر

متن خبر::