متن کامل خبر

عنوان خبر ::كسب رتبه اول مقاله ( پوستر) خانم ريحانه نوروزي دانشجوي پرستاري واحد قاينات در همايش ملي مراقبت و درمان

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۰۴/۰۲

فاقد تصویر

متن خبر::

كسب رتبه اول مقاله ( پوستر ) خانم ريحانه نوروزي دانشجوي پرستاري واحد قاينات در همايش ملي مراقبت و درمان