متن کامل خبر

عنوان خبر ::انتصاب دكتر بابك نگاهداري ( معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي) به سمت مشاور ورييس حوزه رياست مجلس شوراي سلامي

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۰۴/۰۲

فاقد تصویر

متن خبر::

انتصاب دكتر بابك نگاهداري ( معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ) به سمت مشاور و رييس حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي را به جامعه دانشگاهيان تبرك وتهنيت عرض مي نماييم.