متن کامل خبر

عنوان خبر ::10تيرماه روز صنعت ومعدن را به صنعتگران، مهندسان، كارگران زحمتكش كشورتبريك مي گوييم

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۰۴/۱۰

فاقد تصویر

متن خبر::

 

10تيرماه روز صنعت و معدن را به كليه صنعتگران،مهندسان و كارگران زحمتكش كشور تبريك مي گوييم