متن کامل خبر

عنوان خبر ::كسب سخنران برتر سركار خانم سكينه قرباني مديرگروه پرستاري واحد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۰۴/۱۵

فاقد تصویر

متن خبر::

به گزارش روابط عمومي : سركارخانم سكينه قرباني  مديرگروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات در دومين همايش ملي مراقبت ودرمان كه خرداد ماه 99در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول برگزار گرديد،شركت وبعنوان سخنران برتر  شناخته شد.