متن کامل خبر

عنوان خبر ::بازديد شاه قاسمي كارشناس دفتر نظارت وبازرسي ،سنجش ورسيدگي به شكايات منطقه 8 از واحد قاينات

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۱۰/۲۲

فاقد تصویر

متن خبر::