متن کامل خبر

عنوان خبر ::قابل توجه پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد بر اساس سوابق تحصيلي

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۱۰/۲۴

فاقد تصویر

متن خبر::

ثبت نام تا روز شنبه ( 4بهمن ماه) ادامه دارد

پذيرفته شدگان مي توانند تا روز شنبه (4بهمن ماه) با مراجعه به سامانه آموزشيار به آدرس

edu.iau.ac.ir              

ومطابق جدول زماني اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازي اقدام كنند