متن کامل خبر

عنوان خبر ::خريد كتاب تخصصي در اولين نمايشگاه كتاب مجازي تهران توسط دانشگاه آزاداسلامي واحد قاينات

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۱۲/۱۱

فاقد تصویر

متن خبر::

به گزارش روابط عمومي واحد:كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات بهمن ماه امسال در اولين نمايشگاه كتاب مجازي تهران شركت  كردو كتب تخصصي رشته پرستاري ، اتاق عمل و كارشناسي ارشد عمران  به ارزش  پنجاه ميليون ريال خريداري نمود.كتب خريداري شده درحال فهرست نويسي مي باشد ، كه  پس از آماده سازي  جهت استفاده  مراجعين به مخزن كتابخانه اضافه خواهد گرديد.