متن کامل خبر

عنوان خبر ::بازديد فرزندان كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات از كتابخانه واحد.

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۴۰۰/۰۹/۰۱

فاقد تصویر

متن خبر::